Kirkolliskokous aloittaa työskentelynsä Valamon luostarissa

Valamon Kirkko
Valamon luostarin Kristuksen kirkastumisen pääkirkko. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )

 

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous alkaa tänään maanantaina Heinävedellä Valamon luostarissa. Kirkolliskokous on kirkon korkein päättävä elin. Piispainkokous kuitenkin käsittelee ja päättää kirkon perinteeseen liittyvistä tulkinnoista ja kanonisista asioista. Piispainkokouksen jäseniä ovat viroissa ja eläkkeellä olevat Suomen ortodoksisen kirkon piispat.

Kirkolliskokouksen jäsenet

Kirkolliskokouksen itseoikeutettuja jäseniä ovat Suomen ortodoksisen kirkon piispat, KP Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo, KP Helsingin metropoliitta Ambrosius ja Oulun metropoliitan tehtävien hoitaja KS Joensuun piispa Arseni. Lisäksi kirkolliskokouksen jäseniä ovat vaalilla valitut 18 maallikoiden, 11 papiston ja kolme kanttoreiden edustajaa.

Vuoden 2013 vaalissa valituista kirkolliskokousedustajista luottamustointaan estyneitä hoitamaan ovat pastori Aki Leskinen ja Teuvo Jyrkinen. Heidän tilalleen kirkolliskokouksen jäseniksi tulevat vaalissa seuraavaksi eniten ääniä saaneet rovasti Markku Toivanen ja toimittaja Mikko Junes.

Kokous alkaa rukouspalveluksella

Kello 12 toimitetaan arkkipiispa Leon johdolla rukouspalvelus luostarin kirkossa. Rukouspalveluksen jälkeen alkaa varsinainen kokoustyöskentely Valamon kulttuurikeskuksessa. Avausistunnossa kuullaan HP Konstantinopolin, Uuden Rooman, arkkipiispan ja ekumeenisen patriarkka Bartolomeos I:n tervehdys kirkolliskokoukselle.

Arkkipiispa Leon avauspuheenvuoron jälkeen alkaa kirkolliskokouksen varsinainen työskentely.

Kirkolliskokouksen asialistalla on vuotuisten asioiden lisäksi useita kirkon toimintaan keskeisesti vaikuttavia asioita. Esimerkiksi kirkon strategia vuosille 2016 – 2020 -asiakirja, hallinnonkehittämisen jatkotyöryhmän raportti ja Oulun hiippakunnan metropoliitan toimen täyttäminen.

Kirkon hallintoa uudistetaan

Kirkollishallitus esittää hallintoryhmän loppuraportin ja kirkolliskokoukselle saapuneen aloitteen pohjalta kirkolliskokoukselle, että se asettaa kirkon hallinnon kehittämisen tavoitteeksi hiippakuntakeskeisen hallintomallin. Hallinnonkehittämisen jatkotyöryhmän puheenjohtajana toimi Kajaanin seurakunnan kirkkoherra arkkimandriitta Andreas Larikka.

Hallinnon kehittämistyö on ortodoksisessa kirkossa edennyt vaiheittain: Ensin toteutettiin keskushallinnon uudistus, jonka jälkeen on vuorossa ollut hiippakuntatason arviointi. Lisäksi seurakuntia on kirkollishallitus kehottanut etsimään nykyistä tiiviimpiä yhteistoiminnan malleja vapaaehtoisesti. Tästä näkyvimpänä esimerkkinä on pyrkimys muuttaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan lehden, Ortodoksiviestin, Helsingin hiippakunnan seurakuntien julkaisuksi.

Kirkolliskokouksen täysistunto Valamon kulttuurikeskuksessa 2013. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )
Kirkolliskokouksen täysistunto Valamon kulttuurikeskuksessa 2013.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )

Laki ortodoksisesta kirkosta määrittelee, että kirkon perusyksikkö on hiippakunta (OrtL 6 §). Lain mukaan seurakunnan tehtävä on toteuttaa kirkon tehtäviä alueellaan. Esitetty malli tarkoittaa hiippakuntarajojen uudelleen arviointia, mikä käytännössä tarkoittaa hiippakuntarajojen muutoksia. Tällä pyritään tasamaan hiippakuntien jäsenmääriä. Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että hiippakuntia olisi jatkossakin kolme. Ortodoksisen kirkon kanoninen päätöksenteko edellyttää, että piispainkokouksessa on jäseninä vähintään kolme hiippakuntapiispaa.

Työryhmän loppuraporttiin, joka on kirkollishallituksen esityksen pohjana, on sisäänkirjoitettu linjaus arkkipiispan istuimen siirtämisestä Kuopiosta Helsinkiin. Tähän työryhmän jäsen Heikki Piiroinen esitti eriävän mielipiteen. Tästä johtuen voidaan ennakoida kirkolliskokouksessa käytävän kiivasta keskustelua asiasta.

Oulun metropoliitta

Oulun metropoliitta Panteleimon jäi eläkkeelle 1.6.2013 lukien ja piispainkokous on määrännyt Joensuun piispa (apulaispiispa) Arsenin hoitamaan metropoliitan tehtäviä toistaiseksi. Apulaispiispalla ei ole omaa hiippakuntaa ja hän on arkkipiispan avustajana Karjalan hiippakunnassa toimipaikkanaan Kuopio.

Viime vuonna kirkolliskokous hylkäsi äänin 24-10 kirkollishallituksen esityksen valita Oulun hiippakuntaan piispa. Kirkollishallitus esittää vuoden 2014 kirkolliskokoukselle, että se valitsee vaalilla Oulun hiippakunnan piispan eläkkeelle siirtyneen metropoliitta Panteleimonin tilalle. Kirkon tiedotus on ilmoittanut, että vaali on suunniteltu pidettävän kirkolliskokouksen päätöspäivänä keskiviikkona 26. marraskuuta.

Uutta strategiaa etsitään

Kirkollishallitus on linjakeskustelussaan 3.2.2014 päättänyt, että kirkon strategia vuosille 2016 – 2020 pohjautuu vuoden 2010- 2015 strategiaan, jota tulee yksinkertaistaa, priorisoida ja ajankohtaistaa. Valmistelutyö päätettiin antaa strategian toteutumista seuraavalle työryhmälle (2012-2015), jonka tehtävänä oli työstää strategiasta alustava luonnos vuoden 2014 kirkolliskokoukselle. Kirkollishallitus päätti tuoda työryhmän mietinnön ja luonnoksen kokouksen käsittelyyn. Esityksen mukaan työryhmä jatkaa strategian valmistelua kirkolliskokouksen evästyksen mukaisesti ja tuo lopullisen strategiaesityksen vuoden 2015 kirkolliskokouksen päätettäväksi. Asiakirjan tarkoitus on olla työväline, joka muun muassa sitouttaa kirkon piirissä toimivat järjestöt tiiviisti kirkon työhön ja tavoitteisiin.

Tiedotusta tuutin täydeltä

Simeon ja Hanna seuraa kirkolliskokouksen työskentelyä. Verkkolehdessä julkaistaan uutisia, kommentteja, haastatteluja ja taustoittavia artikkeleita kirkolliskokoukseen liittyen koko alkavan viikon. Myös lehden Facebook –sivustolla julkaistaan kokoukseen liittyvää aineistoa. (https://www.facebook.com/simeonjahanna )

Ortodoksi.net tiedottaa kokouksen kulusta mm. suorilla netti-TV-lähetyksillä, jotka löytyvät Ortodoksi.netin etusivulla (www.ortodoksi.net/index.php/Etusivu) olevasta alalaidan videoruudusta.

Ajantasatiedotusta lähetyksistä ja uutisista löytyy myös Ortodoksi.netin Facebook-sivuilta osoitteesta: https://www.facebook.com/Ortodoksi.net

Kirkon sivustolla (www.ort.fi )  julkaistaan päivittäin tietoa kokoustyöskentelystä ja julkaistaan hyväksyttyjä asiakirjoja.

Aristarkos Sirviö