Hallinto-oikeus: Papistoon kuuluvat seurakunnan valtuuston jäsenet saavat äänestää kirkolliskokouksen edustajien valitsijoiden vaaleissa

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous on koolla vuosittain marraskuussa. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous on koolla vuosittain marraskuussa.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Helsingin hallinto-oikeus on elokuussa 2015 antamassaan ratkaisussa todennut, että Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on menetelty laittomasti, kun papistoon kuuluneilta valtuuston jäseniltä on helmikuussa 2013 pidetyssä valtuuston kokouksessa estetty osallistuminen kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valitsijoiden valintaan.  Tuolloin valtuuston kokouksen puheenjohtajana toiminut Maria Lampinen on kirkollishallituksen lakimiehen antamaan virheelliseen ohjeeseen vedoten katsonut kolme papistoon kuulunutta valtuuston jäsentä esteellisiksi.

Valtuuston jäsen rovasti Veikko Purmonen ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen ja teki asiassa oikaisuvaatimuksen kirkollishallitukselle, joka ensimmäisessä käsittelyssään katsoi, että valitsijoiden valinta oli vain varsinaisen vaalin valmistelua, josta ei saanut tehdä oikaisuvaatimusta ja jätti sillä perusteella asian tutkimatta.  Purmonen valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka kumosi kirkollishallituksen päätöksen ja palautti asian uuteen käsittelyyn todeten, että valitsijoiden valinta ei ole pelkästään valmistelua, vaan itsenäinen päätös.

Uudessa käsittelyssä kirkollishallitus myönsi menetelleensä ensimmäisessä käsittelyssä virheellisesti, mutta katsoi, että uutta vaalia ei ollut tarpeen suorittaa, koska Purmosen ääni ei olisi vaikuttanut vaalin lopputulokseen.

Purmosen tekemän uuden valituksen johdosta 13.8.2015 antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus katsoo, että esteellisyyskysymystä käsiteltäessä on menetelty virheellisesti, kun Salmisen ja Podschivalowin on annettu vetäytyä asian käsittelystä ja kun Purmoselta on käytännössä evätty oikeus osallistua asian käsittelyyn.  Koska Salmisen ja Podschivalowin on kokouksen kulusta saadun selvityksen huomioon ottaen katsottava jäävänneen itsensä, ei esteellisyyskysymystä käsiteltäessä tapahtunut virhe merkitse, että seurakunnan valtuuston asiaratkaisu olisi heidän kohdallaan syntynyt laissa tarkoitetuin tavoin virheellisessä järjestyksessä.  Tilanne on toinen Purmosen osalta, koska häneltä on evätty oikeus asian käsittelyyn.

Hallinto-oikeuden mukaan päätöksen syntyminen virheellisessä järjestyksessä ei kuitenkaan aina merkitse, että päätös olisi siitä syystä kumottava.  Tässä tapauksessa hallinto-oikeus katsoi kirkollishallituksen kannan mukaisesti, että näissä oloissa ei ole riittäviä perusteita kumota seurakunnanvaltuuston 14.2.2013 tekemää päätöstä ja määrätä uusia vaaleja.

Käytännössä päätöksen kumoamisella ei olisi ollut mitään merkitystä, koska nykyisen kirkolliskokouksen toimikaudesta on jäljellä enää muutama kuukausi.  Uutta vaalia ei olisi ehditty enää järjestää.  Tämä päätös kuitenkin lienee omiaan vaikuttamaan siihen, että tulevaisuudessa vastaavanlaisia sekaannuksia ei pääse syntymään.  Seuraavat kirkolliskokousedustajien vaalit pidetään jo ensi vuoden alkupuolella.

S&H