Kirkolliskokouksen toisena päivänä aloitteet olivat käsittelyssä

Kirkolliskokouksen täysistunto 2016. (Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)
Kirkolliskokouksen täysistunto 2016.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2016 kirkolliskokouksen toisena päivänä valiokunnat työskentelivät koko päivän.

Asioiden käsittely etenee kirkolliskokouksessa kaksivaiheisesti. Valiokunnat valmistavat käsittelemistään asioista mietinnöt, jotka pannaan ensimmäisessä käsittelyssä pöydälle. Keskustelu mietinnöistä käydään niiden toisessa käsittelyssä.

Työskentelynsä eilen iltapäivällä aloittaneet valiokunnat ovat valinneet itselleen puheenjohtajat kirkolliskokouskaudelle:

hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Haikala, talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Markku Salminen, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaksi Maria Lampinen ja lakivaliokunnan puheenjohtajaksi Matti Tolvanen.

Kokoukselle esitetyt aloitteet etenivät täysistunnoissa toiseen käsittelyyn ilman muutosesityksiä.

Kirkolliskokous työskenteli nyt ensi kertaa uudessa kokoonpanossa. Useat ensikertalaiset myönsivät tunteneensa olonsa epävarmaksi valiokuntatyöskentelyssä, vaikka olivat mielestään saaneet hyvää valmennusta kirkon palvelukeskuksen järjestämissä valmistelevissa seminaareissa. Monille uusille kokousedustajille monivaiheinen käsittelytapa kuitenkin aiheutti hämmennystä.

Kokoukselle tehtyjen aloitteiden osalta voi arvioida valiokuntatyöskentelyn tuloksena syntyneiden mietintöjen päätösesitysten konkreettisuutta tai velvoittavuutta. Lähtökohtana lienee, että kirkolliskokous velvoittaa itseään toimimaan, päättämään, aikatauluttamaan ja lopulta hyväksymään oman tehdyn päätöksen tuloksen.

Loppukevennyksenä lounastauolla Trapesassa kuultua: ”Onkohan enää missään tallella dokumentteja siitä, kuinka Sortavalasta siirrettiin arkkipiispan istuin Kuopioon? Oliko millainen strateginen visualisointityöryhmä hommaa suunnittelemassa ….???”

Seuraavaksi on kooste aloitteita koskevista päätöksistä.

Kirkolliskokouksen päätös asiasta 9b: Aloite kiinteistösuunnitelman laatimisesta

Kirkolliskokous päätti hyväksyä aloitteen kirkon kiinteistösuunnitelman laatimisesta kirkollishallituksen esityksen ja siihen liittyvien perusteluiden mukaisesti.

Kiinteistöselvityksen pohjalta toteutettava kiinteistöjen ja irtaimistojen hallintajärjestelmä kilpailutetaan vuoden 2017 aikana. Aloite on huomioitu vuoden 2017 talousarviossa siten, että seurakuntien kiinteistönpidonsuunnitelmien yhtenevän sisällön ja rajapintojen selvitystyön aloittamiseen on siirretty peruskorjausavustusten määrärahoista kustannuspaikan 710 asiantuntijapalveluihin 50 000 euroa ulkopuolisen konsultin kuluihin.

Kirkolliskokouksen päätös asiasta 9c: Aloite seurakunnan valtuustovaalin suoritustavan muuttamisesta

Kirkolliskokous päätti, että kirkollishallitus nimeää työryhmän selvittämään seurakunnanvaltuuston vaalitavan muuttamista postin tai internetin välityksellä suoritettavaksi vaaliksi. Työryhmän tulee selvittää myös mahdollisuudet kirkolliskokousedustajien vaalin uudistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi.

Kirkolliskokouksen päätös asiasta 9d: Aloite kirkolliskokouksen työjärjestyksen päivittämisestä

Kirkolliskokous päätti, että kirkollishallitus nimeää työryhmän valmistelemaan kirkolliskokouksen työjärjestyksen päivittämistä siten, että täysistunto- ja valiokuntatyöskentelyn käytäntöjä uudistetaan joustavammaksi ja yhteistä keskustelua paremmin tukevaksi.

Kirkolliskokouksen päätös asiasta 9f: Aloite työryhmän nimeämisestä selvittämään arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirron vaikutuksia

Kirkolliskokous päätti käynnistää kyseisen selvityksen ensi tilassa ja nimetä sille ohjausryhmän. Selvityksen tulee tuottaa skenaariot vaihtoehdoista: nykytilanteen jatkumisesta ja siirron toteutumisesta, niiden taloudellisista ja toiminnallisista eduista ja haasteista.

Selvitettäviä näkökulmia ovat muun muassa:

­- arkkipiispan istuimen siirron vaikutus muihin piispoihin, heidän työnjakoonsa ja hiippakuntiin

– vaikutukset kirkollishallituksen työskentelyyn

– palvelukeskuksen rooli kokonaisuudessa ja sen sijainti

– skenaarioissa tulee ottaa huomioon Tomos-asiakirjan vaikutus.

Työhön valittavan konsultin tulee olla taloushallintoon ja strategiseen skenaariotyöskentelyyn perehtynyt. Työtä ohjaavassa työryhmässä on oltava teologista, organisatorista ja hallinto-oikeudellista osaamista sekä seurakuntatyön kokemusta.

Hallintovaliokunta seuraa työskentelyä väliraporttien kautta kolmen kuukauden välein. Selvityksen tulee olla valmis 15.9.2017 mennessä, niin että se voidaan käsitellä kirkolliskokouksessa 2017.

 

OT/ Aristarkos Sirviö

 

Kirkon sivuilla kirkolliskokousaineistoa: http://ort.fi/Kirkolliskokous%202016