Tänään vietetään karjalan kielen päivää

Karjalan kielen päivää vietetään Suomessa toista kertaa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen antoi marraskuun 27. päivänä 2009 asetusmuutoksen, jolla karjalan kieli tunnustettiin ei-alueelliseksi kansalliseksi vähemmistökieleksi. Tämä päivä valittiin karjalan kielen juhlapäiväksi.

Asetusmuutoksella Suomi lisäsi karjalan kielen Euroopan alueellisten tai vähemmistökielten peruskirjan suojelemien kielten joukkoon. Virallista vähemmistökielen asemaa karjalalla ei kuitenkaan ole, koska Suomen lainsäädäntö ei tunne ”kansallisen vähemmistökielen” käsitettä.

Suomen karjalankieliseen vähemmistöön kuuluu noin 30 000 karjalaista, joista kieltä käyttää säännöllisesti 11500. Suomenkarjalaisten lisäksi joukossa on yli 3000 maahan muuttanutta karjalaista.

Karjala on ainoa Suomen kotoperäinen vähemmistökieli, jota ei nimenomaisesti mainita perustuslaissa eikä muissakaan laeissa. Karjalan kielen tukemiseksi ei myöskään ole laadittu kielipoliittista toimintaohjelmaa, jollaiset Suomessa on paitsi kansalliskielillä suomella ja ruotsilla myös Suomen romanikielellä, saamelais- ja viittomakielillä.

Karjalankielinen julkaisutoiminta Suomessa on laajaa. Kieli uudistuu ja kehittyy koko ajan. Karjalankielisillä on myös oma verkkolehti Karjal Žurnualu, johon karjalaiset voivat kirjoittaa millä karjalaisella murteella tahansa. Verkkolehti on itsenäinen ja riippumaton.

Karjalainen identiteettimme

Kieli on tärkeä osa ihmisen identiteettiä, se siirtää mukanaan historiaa, perinteitä ja kulttuuria. Karjalan Sivistysseura, Karjalan Liitto ja Karjalan Kielen Seura jakavat huolen karjalaisen identiteetin säilymisestä, sekä karjalan kielen ja karjalaisen kulttuurin tulevaisuudesta.

Pidämme tärkeinä ponnistuksia karjalaisuuden vahvistamiseksi sekä karjalan kielen ja nykykulttuurin kehittämiseksi.

Karjalan kieli on Suomessa kotoperäinen eli autoktoninen kieli, jota on puhuttu maassamme yhtä kauan kuin suomeakin. Karjalan kieli on säilynyt Suomea paremmin arjen käyttökielenä Venäjän Karjalassa. Karjalan kielen taitajia on kuitenkin edelleen myös Suomessa, siirtokarjalaisten ja heidän jälkeläistensä sekä Venäjältä tänne muuttaneiden joukossa.

Suomessa puhutaan erityisesti livviä eli aunuksen karjalaa ja Laatokan pohjoispuolisessa Raja-Karjalassa puhuttua varsinaiskarjalaa. Karjalan kielimuodoista normitettuja ovat livvi. sekä erityisesti Vienan Karjalassa puhuttu vienankarjala. Varsinaiskarjalan osalta työ on meneillään. Normittamatonta kieltä ei opeteta, kieli jää arjen kommunikaation välineeksi.

Itä-Suomen yliopistossa on Suomen ainoa karjalan kielen professuuri mutta ei karjalan kielen huoltoon keskittyvää elintä. Edelleen odottelemme kielilautakunnan perustamista. Sen luonteva paikka olisi juuri Itä-Suomen yliopistossa.

Kielen oppiminen ja kehittyminen edellyttävät karjalan kielellä julkaistuja kirjoja, lastenkirjoja, sarjakuvia, lehtiä, radio- ja tv-ohjelmia, musiikkia ja kulttuuritarjontaa. Kaikkia näitä on lisättävä ja kehitettävä. Näkemyksemme mukaan kehittämisen tulee tapahtua eri tahojen välisessä yhteistyössä ja erityisesti Karjalan tasavallassa asuvia karjalaisia kuunnellen.

Nyt 110 vuotta täyttävä Karjalan Sivistysseura vaalii itä- ja rajakarjalaista kulttuuria sekä toimii karjalaisen perinteen säilyttämisen ja elävänä pitämisen hyväksi. Keskeistä työssä on karjalan kielen ja kulttuurin edistäminen sekä historian ja perinteen tallentaminen ja tuominen tähän päivään.

Karjalan Liitto perustettiin runsaat 75 vuotta sitten tärkeimpänä tehtävänään valvoa kotinsa menettäneiden siirtokarjalaisten etuja asutus- ja korvauskysymyksissä. 2010-luvun Karjalan Liiton toiminnan keskeistä sisältöä on karjalaisen perinteen ja kulttuurin ylläpito sekä perinteen siirtäminen eteenpäin.

Karjalan Kielen Seura on määrätietoisesti tehnyt runsaat 20 vuotta työtä karjalan kielen edistämiseksi. Sen työn ansiosta vuonna 2009 saatiin karjalan kielen ja kulttuurin professuuri Joensuuhun, 2010 karjala otettiin valtioneuvoston kielikertomuksen piiriin ja vuonna 2009 karjalan kielelle myönnettiin vähemmistökielen status.

Karjalan Sivistysseura ry     Karjalan Liitto ry     Karjalan Kielen Seura ry

Julkilausuma 10.4.2016

S&H