Piispanvaalin muutoksia valmistelemaan työryhmä

Kirkolliskokousedustaja Soili Penttonen.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Kirkolliskokousedustaja Soili Penttonen teki kirkolliskokoukselle aloitteen piispanvaalikäytännön muuttamisesta avoimemmaksi ja ennakoitavammaksi siten, että kirkolliskokousedustajat asettavat ehdokkaat ja piispainkokous valmistelee ehdokasasettelun hyvissä ajoin ennen kirkolliskokouksessa suoritettavaa vaalia.

Kirkolliskokouksessa aloitetta käsiteltiin hallintovaliokunnassa. Kirkolliskokous päätti valiokunnan esityksen mukaan, että kirkollishallitus asettaa vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessaan työryhmän selvittämään ja tekemään ehdotuksen piispanvaalikäytännön muuttamisesta kirkolliskokousedustaja Soili Penttosen aloitteen mukaisesti.

Päätöksessä todettiin, että aloitteen tavoitteena on saada avoin ja ennakoitava käytäntö niin, että valitsijat voivat perehtyä syvällisesti ehdokasasetteluun perusteluineen ja arvioida ehdokkaiden edellytyksiä hoitaa tehtävää menestyksellisesti. Tätä varten piispainkokouksen lopullinen ehdokasasettelu on annettava tiedoksi valitsijoille vähintään kuukautta ennen vaalia.

Työryhmän on selvitettävä myös mahdolliset kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen tarvittavat muutokset kuten esimerkiksi valmistelevan istunnon ajallinen irrottaminen varsinaisesta kirkolliskokouksesta.

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan seuraava piispanvaali käydään vuoden kuluttua kokoontuvassa kirkolliskokouksessa. Tuolloin valittavana on Kuopion ja Karjalan metropoliitta.

Julkaisemme Soili Penttosen aloitteen perusteluineen

Piispanvaalin suoritustavan muuttaminen

Esitän, että kirkolliskokouksen piispanvaalikäytäntöä muutetaan avoimemmaksi ja ennakoitavammaksi siten, että kirkolliskokousedustajat asettavat ehdokkaat ja piispainkokous valmistelee ehdokasasettelun hyvissä ajoin ennen kirkolliskokouksessa suoritettavaa vaalia. Tämä edellyttää Kirkkojärjestyksen 64 §:n päivittämistä valintaprosessin aikataulun suhteen.

Perustelut

KL 42 § mukaan ”Piispan valitsee kirkolliskokous. Kirkolliskokouksen jäsenillä on oikeus esittää ehdokkaita piispan vaaliin. Ehdokkaaksi esittäminen edellyttää asianomaisen suostumusta. Piispainkokous asettaa esitetyistä henkilöistä ehdokkaiksi ansiokkaimmat ja tehtävään sopivimmat”.

KJ 64 § määrittelee valintaprosessia tarkemmin: ”Kirkollishallituksen on tehtävä kirkolliskokoukselle esitys piispan vaalin toimittamisesta, kun piispan tehtävä tulee avoimeksi. Kirkolliskokous kokoontuu ennen vaalin toimittamista valmistelevaan istuntoon, jossa tehdään esitykset ehdokkaista piispainkokoukselle. Vaalitoimitusta ennen toimitetaan liturgia, jonka jälkeen vaali toimitetaan kirkossa pidettävässä kirkolliskokouksen istunnossa.”

Piispan vaali on kirkon kannalta aina hyvin merkittävä ja kauaskantoinen toimenpide. Kirkolliskokousedustajilla tulee olla mahdollisuus perehtyä ennakoidusti tulevaan vaaliin, jotta hiippakuntapiispaksi tai arkkipiispaksi valittaisiin ansioitunein ja sopivin ehdokas. Suomen ortodoksisen kirkon kolme hiippakuntaa ovat keskenään erilaisia. Vaikka piispan tehtävät ovat samat (KJ 63 §) hiippakunnasta riippumatta, toimintaympäristö asettaa kullekin piispalle, arkkipiispa mukaan lukien, erilaisia haasteita.

KJ 64 § mukaan toimittaessa piispan vaaliprosessi ehdokkaiden esittämisestä piispainkokouksen tekemään ehdokasasetteluun ja itse vaaliin on ohi vajaassa vuorokaudessa. Päätös on tehtävä nopeasti. Mikäli piispan vaalin aikataulua muutettaisiin, se mahdollistaisi esimerkiksi vaalipaneelit tai haastattelutilaisuuksien järjestämisen, mikä lisäisi tulevan vaalin avoimuutta ja näkyvyyttä. Myös vuosittain järjestettävän kirkolliskokousseminaarin roolia piispan vaaliprosessissa tulisi arvioida.

 

Aristarkos Sirviö

Heinävesi