Kirkolliskokouksen kolmas päivä: vaaliehdokkaat vahvistettiin ja tehtiin asialistan viimeiset päätökset

III kokouspäivän istuntojen puheenjohtajana toimi piispa Arseni.
(kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Tänään kirkolliskokouksen valiokunnat ja piispainkokous työskentelivät kello 13 asti, jolloin alkoi täysistunto. Istunnon aluksi jaettiin kirkolliskokousedustajille luettavaksi piispainkokouksen luottamuksellinen muistio, joka koski piispanvaaliin ehdolle asetettuja ehdokkaita. Muistiossa oli tiettävästi piispainkokouksen päätöksiä ja arvioita ehdokkaista.

Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtajana toiminut piispa Arseni luki piispainkokouksen pöytäkirjan, jossa oli päätös ehdollepanosta. Vaaliin asetetut ehdokkaat ovat: piispa Arseni, arkkimandriitta Sergei ja arkkimandriitta Andreas (Larikka)

Kuva täysistunnosta. Kuvssa etualalla edustajat Risto Nordell ja Hannele Meskus.
(Kuva: Aristarkos Sirviö)

Kirkolliskokous teki tänään jo kello 14.30 mennessä päätökset kaikista asialistalla olleista asioista piispanvaalia lukuunottamatta.

Kokouksen päätyttyä lakivaliokunnan puheenjohtaja Matti Tolvanen pyysi kirkolliskokousedustajia, piispoja lukuunottamatta, jäämään saliin. Kirkolliskokousedustajat keskustelivat vapaamuotoisesti piispaehdokkaista suljettujen ovien takana.

Huomenna torstaina 29.11. toimitetaan Valamon luostarin pääkirkossa, Kristuksen kirkastumisen kirkossa, liturgia, joka alkaa kello 9. Liturgian jälkeen toimitetaan Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan vaali. Vaalin tulos julkistetaan heti ääntenlaskun jälkeen.

Vaalin jälkeen on kirkolliskokouksen päätösistunto, jossa puhuu arkkipiispa Leo.

Kirkolliskokouksen päätöksiä:

Asia 5 Keskusrahaston vuoden 2019 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2021:

Kirkolliskokous hyväksyi keskusrahaston vuoden 2019 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2021 seuraavin muutoksin:

Talousarvioon lisätään 10 000 euron määräraha kirkkomusiikin kehittämiseksi kustannuspaikalle 301 (avustukset ja yhteistyösopimukset, tilille 4826 kulttuuriperintö).

Kirkolliskokous päätti, että milloin kirkossa on apulaispiispa omassa toimessaan, määräraha voidaan lisätä ao. kohtaan kirkollishallituksen päätöksellä.

 

Asia 7 Hiippakuntarajojen arviointi Suomen ortodoksisessa kirkossa:

Kirkolliskokous päätti jakaa hiippakuntarajat seuraavasti: Helsingin hiippakuntaan kuuluu 1.1.2020 alkaen Helsingin, Turun, Hämeenlinnan, Lahden, Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan seurakunnat; Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan Jyväskylän, Saimaan, Taipaleen, Rautalammen, Nurmeksen, Joensuun, Ilomantsin, Iisalmen ja Kuopion seurakunnat; Oulun hiippakuntaan Tampereen, Vaasan, Kajaanin, Oulun ja Lapin seurakunnat.

Asia 11 Piispanvaalityöryhmän raportti

Kirkolliskokous päätti esittää muutosta voimassa olevaan kirkkojärjestykseen siten, että alkuperäisen aloitteen tavoite vaalin avoimuudesta ja ennustettavuudesta toteutuu, jos valinta noudattaa seuraavaa käytäntöä:

 • •Kirkollishallitus käynnistää valintaprosessin 3 kk kuluessa hiippakuntapiispan tehtävän avautumisesta
 • •Kirkollishallitus pyytää erikseen ilmoitetun aikataulun puitteissa kokousedustajia tekemään kirjallisesti ehdotuksia ehdokkaista kirkollishallitukselle, joka toimittaa ne piispainkokoukselle ja tiedoksi kirkolliskokousedustajille
 • •Piispainkokous tekee ehdokasasettelun kirkolliskokousedustajien ehdotusten pohjalta niin, että piispainkokouksen vahvistama ehdokasasettelu on julkinen vähintään 6 viikkoa ennen vaalia
 • •Kirkolliskokousedustajien tekemä haastattelu ja vaali tapahtuvat kirkolliskokouksen yhteydessä.
 • Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen kirkolliskokous.

Työryhmän ehdotus ulkopuolisten HR-asiantuntijoiden käytöstä ei kirkolliskokouksen mielestä sovellu ehdokkaiden arviointiin, sillä kirkon ulkopuolinen henkilö ei pysty luotettavasti arvioimaan hengelliseen johtajuuteen liittyviä vaatimuksia. Piispan tehtävään kutsutaan, joten hakumenettely ei ole tarkoituksenmukainen. Kirkolliskokous ei pidä tarkoituksenmukaisena ylläpitää listaa kanoniset ja muut ehdot täyttävistä ehdokkaista työryhmän esittämällä tavalla.

Kirkolliskokous päätti, että asia siirretään lakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti (Asia 9. Mietintö lakivaliokunnan perustaminen ja sen toimeksianto) perustettavalle lakityöryhmälle arvioitavaksi sen suhteen, mitä säädösmuutoksia prosessin muutos edellyttää.

Päätöksen toimeenpano edellyttää piispainkokouksen hyväksyntää.

Täysistunto.
(Kuva:/photo: Aristarkos Sirviö)
Asia 13 Selvitysmiehen selvitys:

Kirkolliskokous päätti yhtyä selvityksen kohdan 5. mukaiseen hiippakuntarajojen muutosesitykseen, joka perustuu piispainkokouksen 15.6.2018 esitykseen, ja ehdottaa hiippakuntarajojen uudistamista selvityksen mukaisesti.

Hallintovaliokunta esitti lisäksi toivomuksenaan kirkollishallitukselle, että käsitellessään selvityksessä ehdotettuja seurakuntarajojen muutoksia, kirkollishallitus ottaisi huomioon seuraavat seikat:

 • Yhdistymiset pyritään toteuttamaan ensisijaisesti neuvotteluiden kautta yhteisymmärryksessä osapuolten kesken
 • Varmistaa, että seurakunnat saavat riittävästi tietoa käytävien keskustelujen pohjaksi
 • Kirkollishallitus seuraa muutosprosessia ja jakaa siitä saatuja hyviä kokemuksia seurakuntien kanssa
 • Päättää muutoksen johtamisrakenteista

Kirkollishallituksen toivottiin myös kannustavan ja tukevan uusien seurakuntien käynnistämistyön ajan:

 • Kappeliseurakuntien perustamista
 • Yhdistettäviä seurakuntia laatimaan suunnitelman seurakuntakeskusten ulkopuolisten muiden toimintakeskusten pyhäköistä, papistosta ja muusta toiminnasta
 • Yhdistettäviä seurakuntia laatimaan suunnitelman eri seurakuntien omaisuuden käytöstä ja hallinnasta
 • Yhdistettäviä seurakuntia laatimaan suunnitelman, miten yhdistettävien seurakuntien sidottujen rahastojen ja testamentilla saatujen varojen käyttötarkoitusta turvataan.

 Kirkolliskokouksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan kirkon sivustolla ort.fi

 

Aristarkos Sirviö

Heinävesi